Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Automatyka i Robotyka – II stopień

Automatyka i Robotyka

STUDIA II-GO STOPNIA

Studia II-go stopnia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym lub 4 w trybie niestacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka kształci się w ramach specjalności Systemy Sterowania w Automatyce i Robotyce. W tym celu koncentruje się na przedmiotach o charakterze specjalistycznym i kierunkowym, a główny nacisk położony jest na kształcenie związane z kierunkiem dyplomowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów wybieralnych.
Absolwent studiów II stopnia posiada dogłębną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie modelowania oraz identyfikacji systemów, zaawansowanych technik sterowania, w tym opartych na narzędziach sztucznej inteligencji, a także metod optymalizacji.
Ponadto posiada obszerną wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami praktycznymi/implementacyjnymi, do których można zaliczyć: rozwiązywanie problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC, elementy związane z projektowaniem, budową, symulacją i optymalizacją układów robotyki z wykorzystaniem  nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Absolwent studiów II stopnia posiada również umiejętności programowania systemów automatyki za pomocą współczesnych języków programowania.
Oprócz kluczowych obszarów dotyczących automatyki i robotyki, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, przydatnymi przy kierowaniu zespołami ludzkimi.
Otwarty charakter wielu prowadzonych przedmiotów sprawia, że absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego.

Specjalność Systemy Sterowania w Automatyce i Robotyce jest ukierunkowana na wykształcenie umiejętności: zastosowania szeroko rozumianych metod komputerowych w sterowaniu i robotyce, projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów, umiejętności projektowania komputerowych systemów sterowania, w tym także rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących przemysłowe sieci komputerowe, identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów, syntezy algorytmów sterowania, w tym także algorytmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych, wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia przy projektowaniu, implementacji, jak również eksploatacji systemów sterowania w liniach technologicznych. Jest specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na odnalezienie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sterowania procesami i ich wizualizacji. Ponadto posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy naukowo-badawczej. Dzięki temu, absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę w ramach Szkół Doktorskich.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.