Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Akredytacje kierunków

Akredytacja naszych kierunków

Informatyka oraz Automatyka i robotyka ocenione pozytywnie

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało dwie pozytywne oceny programowe dla kierunków: automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzone są na profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia.

Akredytacja została przyznana na sześć lat, to maksymalny okres. Komisja oceniła przede wszystkim jakość kształcenia, kwalifikacje kadry, program studiów, infrastrukturę, zaplecze oraz wsparcie w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy – wylicza prof. Andrzej Cichoń, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, który dodaje, że na kwalifikację Polskiej Komisji Akredytacyjnej wpłynęła także ocena pracy wydziałów podczas nauczania zdalnego. – Taka kompleksowa ocena to przede wszystkim jasny komunikat dla studentów i kandydatów o bardzo dobrym poziomie naszych studiów i wszechstronnym wsparciu studentów – podkreśla prof. Andrzej Cichoń.

– Naszym dodatkowym atutem jest wysoki poziom umiędzynarodowienia, szczególnie widoczny na kierunku Computer engineering, czyli informatyka w języku angielskim. Możemy pochwalić się znaczną grupą zagranicznych studentów, co zrobiło spore wrażenie na ekspertach zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doceniono także politykę jakości kształcenia, opierającą się o jednolite i przejrzyste procedury związane z projektowaniem, zatwierdzaniem, monitorowaniem i doskonaleniem programów studiów – dodaje dr inż. Małgorzata Zygarlicka, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

W uzasadnieniu oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza m.in., że:

„Skala, kompleksowość i nowoczesność wyposażenia laboratoriów jest rzadko spotykana w kraju.”

„Baza dydaktyczna jest mocną stroną wizytowanego kierunku.”

 „Na szczególną uwagę zasługuje własny klaster obliczeniowy oraz nowoczesna serwerownia, co umożliwia efektywne zarządzanie komputerami w salach laboratoryjnych. Na wyróżnienie zasługują nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria specjalistyczne, jak laboratorium grafiki komputerowej, laboratorium zintegrowanych systemów zarządzania, laboratorium sieciowe Akademii Cisco oraz laboratorium Akademii Red Hat.”

 „Bliska współpraca z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego stwarza pełnię możliwości organizacji praktyk w sposób maksymalizujący uzyskane efekty uczenia się. Wprowadzenie podanych wyżej rekomendacji może ułatwić realizację wspólnie założonych przez Uczelnię i interesariuszy zewnętrznych celów edukacyjnych.”

„Wizytowany kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem studentów z zagranicy. Mocną stroną umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest bogata oferta dydaktyczna w języku angielskim i niemieckim. Aktualnie oferowany jest pełny program studiów informatycznych w języku angielskim w zakresie Computer Engineering.”

„Na podkreślenie zasługuje również dobrze rozwijana współpraca z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzący zajęcia na wizytowanym kierunku uczestniczą razem z ich partnerami zagranicznymi we wspólnych zespołach badawczych, co w rezultacie przekłada się na wspólne publikacje z naukowcami z zagranicy. Sprzyja to zwiększaniu kompetencji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na wizytowanym kierunku.”