Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Kierownik Katedry

Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstała 01.09.2020r. z przekształcenia Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej. Historia i korzenie obecnie funkcjonującej Jednostki sięgają jednak 1967 roku i związane są z powołaniem ówczesnego zespołu naukowego i pracowni elektroenergetyki.

Prowadzone w Katedrze Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej badania i prace rozwojowe skupiają się wokół szeroko rozumianej elektroenergetyki, w szczególności w obszarze oceny stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, diagnostyce technicznej, materiałoznawstwie elektrotechnicznym oraz zastosowaniu cyfrowych metod przetwarzania sygnałów oraz wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji w analizie danych pomiarowych. Ponadto w ramach prac Katedry prowadzone są badania w zakresie rozwoju technologii mózg-komputer, analizy danych biomedycznych oraz rozwiązań dotyczących szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. W ramach Katedry funkcjonuje także Koło naukowe Bioinżynierów.

Potwierdzeniem dużej aktywności naukowej pracowników są liczne publikacje w uznanych periodykach, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, wydawane książki i monografie, a przede wszystkim liczne ekspertyzy i prace zlecone realizowane na rzecz przemysłu elektroenergetycznego i inżynierii biomedycznej. Ponadto, Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej jest organizatorem cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej International Scientific Conference on Brain-Computer Interfaces BCI Opole.

Pracownicy Katedry Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej aplikują i biorą udział w wielu projektach naukowo-badawczych i rozwojowych finansowanych m.in. z: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także na zlecenie indywidualnych podmiotów gospodarczych.

Kierunki badań naukowych

 • diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych w urządzeniach elektroenergetycznych,
 • badania wibroakustyczne urządzeń elektroenergetycznych,
 • klasyfikacja i rozpoznawanie form wyładowań niezupełnych rejestrowanych metodą emisji akustycznej,
 • ocena wpływu parametrów fizykochemicznych cieczy elektroizolacyjnych na deskryptory charakteryzujące sygnały emisji akustycznej,
 • zastosowanie metod polaryzacyjnych do oceny stopnia zawilgocenia układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych,
 • pomiary i analiza wyładowań niezupełnych metodą elektryczną, UHF oraz z wykorzystaniem cewek Rogowskiego,
 • wykorzystanie metody emisji akustycznej do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ),
 • zastosowanie metody spektroskopii optycznej, kamer IR oraz UV w diagnostyce wyładowań koronowych linii napowietrznych i osprzętu wysokonapięciowego,
 • zarządzanie stratami energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych,
 • badanie i ocena jakości energii elektrycznej,
 • badania olejów mineralnych modyfikowanych fullerenami C60, tlenkami metali i innymi nanocząstkami,
 • badania w zakresie energii odnawialnej, głównie energii wiatrowej (badania infradźwięków, drgania turbin wiatrowych),
 • badania w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
 • diagnostyka stanów sieci elektroenergetycznych,
 • projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • tworzenie matematycznych modeli systemów automatyki zabezpieczeniowej,
 • komputerowe wspomaganie badań stanów przejściowych w obwodach wejściowych układów automatyki zabezpieczeniowej,
 • komputeryzacja procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych.
 • metody planowania rozwoju sieci przesyłowej w systemie elektroenergetycznym,
 • projektowanie i badanie aparatury pomiarowej do kontroli procesów konwersji energii,
 • badania nad zjawiskiem elektryzacji statycznej dielektryków i wykorzystanie jej do oceny procesów starzeniowych w dielektrykach, a w szczególności olejach transformatorowych,
 • badanie zjawiska elektroadhezji,
 • zastosowanie i wykorzystanie metod uczenia maszynowego oraz elementów sztucznej inteligencji w systemach wspomagania oceny stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych,
 • badania nad możliwością wykorzystania interfejsów mózg-komputer w procesach sterowania i naukach medycznych,
 • badania nad akwizycją, analizą i przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, w tym sygnału EEG. 

Laboratoria i pracownie naukowe

 • Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych,
 • Laboratorium Automatyki Zabezpieczeniowej,
 • Laboratorium IFM Industry 4.0,
 • Laboratorium Konwersji Energii
 • Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
 • Laboratorium Inżynierii Materiałowej
 • Laboratorium Energia IT Lab
 • Laboratorium Centrum IT Lab
 • Laboratorium Bezpiecznego Użytkowania Urządzeń Elektrycznych
 • Laboratorium Aparatury Medycznej
 • Laboratorium Zakłóceń i Systemów Pomiarowych
 • Laboratorium Techniki Wysokich Napięć
 • Laboratorium Napięć Udarowych
 • Laboratorium Technologii Interfejsów-Mózg Komputer
 • Mobilne Laboratorium Infradźwięków i badań wibroakustycznych
 • Mobilne Laboratorium Komputerowe
 • Pracownia Badań Materiałowych
 • Pracownia Elektroniki
 • Pracownia Diagnostyki Izolacji Urządzeń Wysokich Napięć
 • Pracownia Diagnostyki Układów Izolacyjnych
 • Pracownia Techniki Wysokich Napięć

Projekty NCBiR oraz NCN

 • NCBiR – TANGO „System ekspercki do oceny wyładowań niezupełnych w transformatorach elektroenergetycznych”; kierownik: dr inż. Michał Kunicki; realizacja 2020 – 2021
 • NCN – PRELUDIUM „Badanie zjawiska wyładowań niezupełnych w oleju elektroizolacyjnym w oparciu o jednoczesne wykorzystanie metod pomiarowych elektrycznej, emisji akustycznej i UHF”; kierownik dr inż. Michał Kunicki; realizacja 2016-2019
 • NCN – MINIATURA – „Numeryczna i doświadczalna analiza sygnałów emisji akustycznej emitowanej przez wyładowania niezupełne typu powierzchniowego w różnego rodzaju cieczach elektroizolacyjnych”; kierownik: dr inż. D. Wotzka; realizacja 2017-2018
 • NCBiR – PBS3 „Innowacyjne algorytmy do diagnostyki wycieków w infrastrukturze wodociągowej”; kierownik: prof. dr hab. inż. T. Boczar; realizacja 2015-2018
 • NCN – OPUS 6 „Identyfikacja zjawisk nieliniowych w procesie elektryzacji strumieniowej”; kierownik: prof. dr hab. inż. D. Zmarzły; realizacja 2014-2017
 • NCN – Preludium „Badania promieniowania wysokoenergetycznego generowanego przez wyładowania niezupełne”, kierownik: dr inż. Łukasz Nagi; realizacja 2015-2017
 • NCN – OPUS 5 „Badanie zjawisk fizycznych związanych z generacją wyładowań niezupełnych występujących w oleju elektroizolacyjnym”; kierownik prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar; realizacja 2014 – 2016
 • NCBiR – LIDER „Ocena stanu technicznego transformatorów na podstawie analizy zarejestrowanych sygnałów wibroakustycznych”; kierownik: dr hab. inż. Sebastian Borucki; realizacja 2011-2014
 • NCBiR – LIDER „Diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach elektroenergetycznych”; kierownik: dr hab. inż. Andrzej Cichoń; realizacja 2010-2013
 • MNiSW – „Analiza możliwości zastosowania zjawiska kawitacji do diagnostyki stopnia zestarzenia olejów izolacyjnych”; kierownik prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar; realizacja 2009-2010
 • MNiSW – „Analiza możliwości wykorzystania metody wibroakustycznej w diagnostyce rdzeni transformatorów elektroenergetycznych”; kierownik: dr inż. Sebastian Borucki; realizacja 2009-2010
 • MNiSW – „Badanie wpływu fulerenów na elektryzację cieczy izolacyjnych”; prof. dr hab. inż. D. Zmarzły; realizacja 2009-2010
 • MNiSW – „Analiza sygnału prądu elektryzacji statycznej generowanego podczas przepływu ciekłych dielektryków”; prof. dr hab. inż. D. Zmarzły; realizacja 2007-2009
 • MNiSW – projekt badawczo – rozwojowy „System ekspertowy oceny stanu układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej”; kierownik prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar; realizacja 2006-2009

Projekty z funduszy europejskich

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą dla istniejącej w Politechnice Opolskiej szkoły naukowej w zakresie diagnostyki technicznej – specjalistyczny ośrodek kompetencji technologicznych”; kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis; wartość projektu 1.971.690,00 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej – II etap”; kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar; wartość projektu 2.010.337,28 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań niezupełnych na Politechnice Opolskiej”; kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły; wartość projektu 306.888,87 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Utworzenie innowacyjnego CentrumITlab wspierającego rozwój badań naukowych, prac B+R na rzecz przedsiębiorstw i idei zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie IT na Politechnice Opolskiej w Opolu”; kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły; wartość projektu 2.175.940,79 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium EnergiaITlab na Politechnice Opolskiej”; kierownik: dr inż. Daria Wotzka; wartość projektu 622.104,77 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki infradźwięków na Politechnice Opolskiej”; kierownik: dr hab. inż. Andrzej Cichoń; wartość projektu 215.748,86 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie na Politechnice Opolskiej nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych”; kierownik: dr inż. Andrzej Włóczyk
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium diagnostyki napięć udarowych na Politechnice Opolskiej”; kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar; wartość projektu 658.173,66 zł
 • Unia Europejska program Tempus, „Russian Higher Education in Information Technology: an International Approach (ITAPP)” – Kształcenie na wydziałach informatyki w Rosji: opracowania międzynarodowe, TEMPUS JEP – 27211-2006; kierownik dr hab. inż. Barbara Kaszowska; realizacja 2007-2009
 • Unia Europejska, program Leonardo da Vinci „Energy Efficiency for Europe” („Efektywność energii w Europie”); kierownik dr hab. inż. Barbara Kaszowska; realizacja 2002-2004