Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / O wydziale / Historia wydziału

Historia wydziału

Wydział rozpoczął działalność w 1966 roku, kiedy dzięki szerokiej społecznej inicjatywie, 1 czerwca utworzona została Wyższa Szkoła Inżynierska. Faktycznie jednak rozpoczął swoje funkcjonowanie jeszcze w ramach dawnego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Opolu w strukturze Wydziału Ogólnotechnicznego. Od 1 października 1966 roku w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej istnieje Wydział Elektryczny, przekształcony następnie w 1975 r. w Instytut Elektrotechniki (działający na prawach wydziału), na bazie którego powstał dzisiejszy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Dalsza istotna ewolucja struktury Instytutu Elektrotechniki przypada na rok 1991; wtedy na podstawie decyzji ministra edukacji narodowej z dnia 28 listopada powołany został Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich stacjonarnych otrzymali dyplomy inżyniera elektryka w roku akademickim 1969/70. Począwszy od roku 1972 Wydział prowadzi, w miejsce dotychczasowych studiów inżynierskich dziennych, studia magisterskie o jednolitych programach obowiązujących na wszystkich profilach polskich politechnik.

Od roku 1993 r. Wydział kształci inżynierów informatyków na studiach dziennych i studiach zaocznych, a od 1994 r. inżynierów automatyków i robotyków na studiach dziennych. W roku 1999 uruchomione zostały na kierunku Informatyka studia magisterskie dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające. Od r.a. 2000/2001 na Wydziale prowadzone jest kształcenie na poziomie inżynierskim na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (studia dzienne i zaoczne). Od r.a. 2001/2002 został wprowadzony na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka na studiach dziennych tzw. system studiów szeregowo-równoległy. Polegał on na tym, że w pierwszych sześciu semestrach realizowany był program studiów podstawowych, dostosowanych poziomem do wymogów studiów inżynierskich. Wówczas studenci, którzy chcieli uzyskać dyplom inżyniera wykonywali pracę dyplomową w semestrze siódmym, w którym również prowadzone były niektóre przedmioty specjalnościowe i o charakterze menadżersko – humanistycznym. Natomiast program studiów magisterskich realizowany był równolegle w semestrach od siódmego do dziesiątego.

Istotny rozwój działalności naukowej i naukowo-badawczej, powiązany ze znacznym przyrostem liczby profesorów i doktorów habilitowanych, spowodował, że Wydział znalazł się w 1995 roku w grupie jednostek zaliczanych wtedy przez Komitet Badań Naukowych do kategorii „B”. Konsekwencją tego rozwoju było przyznanie Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki w grudniu 1998 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Wydział prowadzi stałą współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy, przy czym z pięcioma na podstawie podpisanych umów. Są to VSB – Technicka Univerzita w Ostrawie (Czechy), Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt-Petersburgu (Rosja), Fachhochschule Coblenz (Niemcy), Fachhochschule Isny (Niemcy), Oddział firmy SIEMENS AG w Karlsruhe (Niemcy) oraz Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven (Holandia) Erlangen (Niemcy), Delft (Holandia) Instytutem Politechnicznym w Odessie. Nasi pracownicy uzyskali prestiżowe stypendia zagraniczne, m.in. fundacji Humboldta DAAB, British Council Fulbrighta.

Poczet Dziekanów Wydziału

Poczet Dziekanów Wydziału