Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / System zapewnienia jakości kształcenia

System zapewniania jakości kształcenia

System zapewnienia jakości kształcenia (SZJK) w Politechnice Opolskiej jest zgodny z ogólnymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz nawiązuje do rozwiązań realizowanych w uczelniach Unii Europejskiej. Standardy międzynarodowe systemu zapewnienia jakości kształcenia zostały określone w Deklaracji Bolońskiej i rozwinięte w dokumencie przyjętym w Bergen w 2005 r. przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach europejskich. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce sytuuje system zapewnienia jakości kształcenia jako integralną część procesu edukacji i badań prowadzonych na Uczelni. Jednocześnie jego realizacja nie powinna przysparzać nadmiernych obowiązków pracownikom związanym z procesem edukacji czy zarządzania Uczelnią. System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej obejmuje studia wyższe (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie), studia doktoranckie, szkoła doktorska oraz studia podyplomowe. Uwzględnia autonomię i specyfikę jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i został opracowany w oparciu o ich doświadczenia w zakresie doskonalenia jakości kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej został zapoczątkowany przez regulacje oparte o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i Statutu Politechniki Opolskiej. Obecnie został dostosowany do zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

Cele SZJK w Politechnice Opolskiej

 • zapewnianie osiągania zakładanych efektów uczenia się określonych w programach studiów zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Politechniki Opolskiej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb wynikających z ewolucji otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni,
 • umacnianie specyfiki Uczelni poprzez rozwój unikalnych specjalności studiów, zapewnianie spójności kształcenia oraz badań naukowych,
 • udział interesariuszy zewnętrznych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia,
 • podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Opolskiej w polskim i europejskim obszarze kształcenia,
 • podnoszenie kompetencji społecznych studentów,
 • internacjonalizacja studiów,
 • budowanie w środowisku akademickim Politechniki Opolskiej kultury jakości, znajdującej wyraz w zbiorowej odpowiedzialności za kształcenie oraz propagowanie wzorców zachowań i działań projakościowych,
 • popularyzowanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawy prawne systemu

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
 • Statut Politechniki Opolskiej (uchwała nr 345 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 04.09.2019 r.)
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 78/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej.

Wyniki ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów/aboslwentów WEAiI

Wyniki studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych i nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim  Pobierz